DAKO鼠抗人CD8抗体anti-human CD8 clone C8/144B,CD8 是一种 68 kDa 跨膜糖蛋白

2022年8月5日 作者 jinpanbio
DAKO鼠抗人CD8抗体anti-human CD8 clone C8/144B
 DAKO鼠抗人CD8抗体anti-human CD8 clone C8/144B
英文名:Monoclonal Mouse Anti-Human antibody

DAKO鼠抗人CD8抗体anti-human CD8 clone C8/144B

CD8 是一种 68 kDa 跨膜糖蛋白,被大多数胸腺细胞和 I 类主要组织相容性复合体限制性成熟抑制/细胞毒性 T 细胞表达为异二聚体。

该抗体有助于细胞毒性/抑制性 T 细胞淋巴瘤的分类。